Dina personuppgifter

GDPR

I samband med en ombildning behöver Restate i skriftlig och/eller digital form inneha och behandla personuppgifter. Personuppgifterna insamlas antingen genom samtycke från den personuppgifterna berör eller annan i dataskyddsförordningen angiven rättslig grund. Restate behandlar aldrig personuppgifter utan samtycke från den registrerade eller annan rättslig grund i dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter behandlar vi och av vilken anledning?

Personuppgifter som behandlas är bland annat men inte uteslutande namn, adress, kontaktuppgifter, personnummer. Personuppgifterna behandlas bland annat för att Restate skall kunna fullgöra avtal mellan dig och Restate, eller avtal mellan dig och annan part som Restate agerar ombud, konsult eller förvaltare för. Restate använder sig inte av automatiserat beslutsfattande.

Hur länge behandlar vi uppgifterna?

Restate lagrar aldrig personuppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Restate genom därför regelbundna gallringar av lagrade personuppgifter och raderar de uppgifter som inte längre behövs. Från detta finns dock undantag. Restate kan komma att lagra personuppgifter till vilka det inte finns något direktavtalsförhållande mellan Restate och den personuppgifterna berör. Sådana tillfällen kan exempelvis vara för att uppfylla en rättslig förpliktelse såsom bokföringsskyldighet, rapportering till Skatteverket, information till domstol eller liknande.

Särskilt känsliga personuppgifter

Restate behandlar i huvudsak inte uppgifter som kan anses särskilt känsliga enligt dataskyddsförordningen såsom uppgifter om etniskt ursprung, politisk åsikt, religiös övertygelse eller uppgifter om en persons hälsa eller sexuella läggning.

Restate vidtar vid varje tidpunkt lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda den registrerades uppgifter från att spridas till obehörig eller på annat sätt. Personuppgifter är aldrig tillgängliga för fler personer än som är nödvändigt. Restate följer Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer för incidentrapportering, för det fall någon personuppgift skulle komma i orätta händer.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Den registrerade är alltid välkommen att begära information vilka uppgifter som lagras och för vilket ändamål de lagras. Den registrerade har också rätt att utan onödigt dröjsmål få sina uppgifter rättade om dessa skulle vara felaktiga. Den registrerade har också rätt att få sina personuppgifter raderade eller på annat sätt begränsade. Detta gäller dock endast om Restate inte har behov av uppgifterna och har en laglig grund för behandlingen.

Var sker behandlingen och till vem kan uppgifterna delas?

Restate kommer att behandla uppgifterna i Sverige. Personuppgifterna kommer inte att överföras till annat land inom EU/EES eller land utanför EU/EES. Restate kommer inte att sälja personuppgifter till tredje man. Restate kan dock i syfte att fullgöra avtal med den registrerade eller annan rättslig förpliktelse, vidarebefordra vissa personuppgifter till samarbetspartner såsom bostadsrättsförening, hyresvärd, bank eller försäkringsbolag, eller för att göra nödvändiga kontroller såsom folkbokföring och taxerad inkomst.

Restate vill också upplysa om att den registrerade kan lämna klagomål på Restates hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

För det fall du önskar uppgifter om vilka personuppgifter Restate har om dig, rätta dina uppgifter eller frågor om radering av uppgifter är du alltid välkommen att maila till oss på info@restate.se.

Denna dataskyddspolicy upprättades den 14 maj 2018.